top of page

Regulamin świadczenia usług

 

Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy serwis ma na celu ułatwienie procesu zakupu i rezerwacji usług zdalnych oraz wybranych elementów oferty Neosmart sp. z o.o.

 2. Dane podawane w formularzu zakupowym są przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji procesu zakupowego . Administratorem danych osobowych jest Neosmart sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, ul. Batalionów Chłopskich 60/62. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 2002 r. nr 101 poz. 926, z późn. zmian.).

 3. Podanie danych jest dobrowolne. Użytkownik serwisu ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich aktualizowania oraz żądania ich usunięcia.

 4. Realizacja procesu zakupowego oznacza akceptację przez Klienta w całości niniejszego regulaminu oraz cen prezentowanych na stronie internetowej.

 5. Realizujący usługę nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do sieci Internet wynikający z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów informatycznych będących poza jego wpływem.

 6.  Odpowiedzialność realizującego usługę ograniczona jest wyłącznie do wysokości ustalonego wcześniej wynagrodzenia za usługę.

 

 

Warunki realizacji usług

 

 1. Warunkiem koniecznym do realizacji usługi jest aktywny dostęp komputera Klienta do sieci Internet, oraz instalacja aplikacji umożliwiającej realizację połączenia zdalnego.

 2. Realizujący usługę nie podejmuje działań innych, niż związane bezpośrednio z udzieleniem pomocy w zakresie opisanym w zgłoszeniu. Klient oświadcza, że jest uprawniony do dysponowania komputerem i zasobami komputerowymi, na którym będzie wykonywana usługa.

 3. Klient oświadcza, że posiada kopię zapasową, która umożliwi w razie konieczności odtworzenie stanu sprzed realizacji usługi.

 4. Klient zobowiązuje się, że będzie obecny przy komputerze, na którym będzie wykonywana usługa.

 

 

Płatności i rozliczenia

 

 

 1. Za wykonaną usługę Neosmart Sp. z o.o. wystawia fakturę VAT i przesyła na adres e-mail podany przez Klienta.

 2. Klient ma prawo do reklamacji usługi, wysyłając swoje zastrzeżenia do 48 godzin od jej wykonania na adres: biuro@neosmart.pl.

 3. Wszelkie spory związane z działaniem usługi pomocy będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne właściwe dla siedziby Neosmart Sp. z o.o.

 4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy obowiązującego powszechnie prawa.

bottom of page