Rozporządzenie Ministra finansów i nowe wersje enova365Producent systemu enova365 odniósł się do informacji dotyczącej zmian w rozporządzeniu Ministra Finansów, w zakresie nowego mechanizmu liczenia zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń, z dnia 7 stycznia 2022 roku.


Producent aktualnie pracuje nad zmianami określonymi w/w rozporządzeniu i wyda nowa wersję systemu niezwłocznie, czyli do 19.01.2022 (wersję o numerze 2112.3.5) .

Wersja ta będzie miała status specjalnej dedykowanej tylko dla modułu Kadry Płace.


W zaistniałej sytuacji rekomendujemy Klientom naliczenie wynagrodzeń obecną wersją, a po publikacji wersji 2112.3.5 z nowym mechanizmem naliczenie korekt do wynagrodzeń za styczeń 2022.


Jeśli chodzi o publikowaną nową wersję enova365 oznaczoną numerem 2112.2.3, która jest już dostępna. Jest to trzecia wersja, w której udostępniamy pakiet zmian w przepisach prawa jakie będą funkcjonować od początku roku 2022.


Wersja wymaga konwersji bazy danych.


Zgodnie z harmonogramem planujemy wydać jeszcze jedną wersję (31.01.2022r.) Niemniej prosimy o bieżące śledzenie komunikatów.. Zakładamy bowiem, że mogą pojawić się w tym czasie, dodatkowe zmiany lub interpretacje istniejących już przepisów, które wygenerują potrzebę wydania kolejnych wersji. Na bieżąco monitorujemy sytuację.Co w wersji 2112.2.3 związanego z Polskim Ładem i nie tylko?Kadry Płace:


 • Deklaracje ZUS - Zaktualizowaliśmy kody ubezpieczenia zgodnie z rozporządzeniem MRiPS z dnia 16.12.2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów, obowiązującym od 01.01.2022r.

 • Właściciele - Umożliwiliśmy naliczanie składki zdrowotnej w wysokości uzależnionej od formy opodatkowania właściciela. W kartotece właściciela na zakładce "Właściciel" dodaliśmy nowe parametry, na podstawie których będzie naliczana składka zdrowotna

 • Właściciele - W związku z nowymi przepisami polskiego ładu obowiązującymi od 01.01.2022 r., zgodnie z którymi podstawa składki zdrowotnej osób prowadzących działalność gospodarczą jest uzależniona od formy opodatkowania, przed naliczeniem wypłaty w 2022 roku należy wskazać odpowiednią formę opodatkowania w parametrze "Forma opodatkowania" bądź zaznaczyć parametr "Pozostałe formy działalności (wspólnicy spółek, artyści, twórcy, osoby współpracujące)"

 • Właściciele - Umożliwiliśmy naliczenie składki zdrowotnej osób prowadzących działalność gospodarczą - wspólnikom spółek, twórcą, artystą oraz osobom współpracujących zgodnie z nowymi przepisami polskiego ładu obowiązującymi od 01.01.2022 r.

 • Właściciel - Karta podatkowa - Umożliwiliśmy naliczenie składki zdrowotnej osób prowadzących działalność gospodarczą z opodatkowaniem kartą podatkową, zgodnie z przepisami polskiego ładu obowiązującymi od 01.01.2022 r.

 • Właściciel - Opodatkowanie na zasadach ogólnych - Umożliwiliśmy naliczenie składki zdrowotnej osoby prowadzącej działalność opodatkowanej na zasadach ogólnych zgodnie z nowymi przepisami polskiego ładu. W okresie przejściowym tj. za miesiąc styczeń 2022 składka zdrowotna zarówno przy skali podatkowej jak i podatku liniowym zostanie naliczona jako 9% podstawy, którą będzie 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku.

 • Właściciel - Opodatkowanie na zasadach ogólnych - Począwszy od okresu luty 2022 umożliwiliśmy naliczenie składki zdrowotnej właścicieli opodatkowanych na zadach ogólnych jako procent od dochodu z działalności gospodarczej zgodnie z nowymi przepisami polskiego ładu.

 • Właściciel - Podatek liniowy - Zmieniliśmy opis wskaźnika "Ubezpieczenie zdrowotne właścicieli z opodatkowaniem na zasadach ogólnych" na "Ubezpieczenie zdrowotne właścicieli z opodatkowaniem na zasadach ogólnych - podatek liniowy" oraz zaktualizowaliśmy jego wartość

 • Właściciel - Opodatkowanie Ryczałtem - Dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą i opodatkowanej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych umożliwiliśmy naliczenie składki zdrowotnej na zasadach uproszczonych.

 • Właściciel - Opodatkowanie Ryczałtem - Umożliwiliśmy naliczenie składki zdrowotnej osoby prowadzącej działalność gospodarczą opodatkowanej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych zgodnie z nowymi przepisami polskiego ładu obowiązującymi od 01.01.2022 r.

Księgowość:


 • Deklaracje PIT - Zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych rozliczających się wg skali podatkowej oraz liniowo – zmiany porządkujące

 • Deklaracje PIT - Zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych rozliczających się wg skali podatkowej oraz liniowo – polski ład

 • Deklaracje PIT - Zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych rozliczających się na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - polski ład.

 • JPK - Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. 2021 poz. 1179), dodaliśmy nowe definicje dla JPK_V7: JPK_V7M (2) i JPK_V7K (2), obowiązujące od 01.01.2022 r. Na potrzeby zmian dodaliśmy również nową wersje deklaracji VAT-7, podłączanej do nowej struktury plików JPK: VAT-7(22)/VAT-7K(16) wraz z wydrukiem pomocniczym. Od 01.01.2022 nastąpiły także zmiany w procedurach VAT

Handel:


 • Krajowy System e-Faktur - Dostosowaliśmy komunikację z serwisem testowym KSeF do zmian wprowadzonych w nim 28.12.2021.