Poznaj CRM enova365

Moduł CRM to narzędzie pozwalające w prosty sposób zarządzać zgromadzonymi informacjami na temat kontrahentów. Dzięki rozbudowanej funkcjonalności oraz elastycznej budowie tej części programu, użytkownik może w szybki sposób zarówno wprowadzić, jak i odnaleźć potrzebne informacje.


Budowa modułu CRM składa się z wielu elementów, poniżej przedstawiony zostanie krótki opis składowych modułu.


Zdarzenia rozumiane są jako pewne fakty, które zaszły w relacjach z kontrahentem – może to być np. notatka z rozmowy telefonicznej lub otrzymanie pisma od klienta;


Zadania rozumiane są jako sprawy, które należy wykonać – np. spotkanie z klientem, wysłanie materiałów marketingowych itp.. Aktywności (zadania i zdarzenia) związane z jednym klientem i zmierzające do osiągnięcia określonego celu można łączyć w Projekty.

Natomiast grupa projektów związanych z wieloma klientami (mających wspólny cel) może zostać połączona w Kampanię. Tak więc moduł CRM posiada trójwarstwową strukturę, którą przedstawia rysunek poniżej.Struktura modułu CRM

Dodatkowo moduł CRM oferuje funkcjonalności:


Korespondencja, czyli rejestrowanie masowej wysyłki korespondencji papierowej jak i elektronicznej (mass mailing);


Leady i Transakcje, funkcjonalność pozwalająca na odwzorowanie procesu sprzedażowego. Leady umożliwiają gromadzeniu danych nt. uzyskanych sygnałów sprzedażowych, a Transakcje dają możliwość oferowanie, negocjowanie, fakturowanie itd. wykorzystując dokumenty handlowe;


Teczki, które pozwalają na zbieranie informacji z całego systemu w jednym miejscu;


Zasoby, czyli narzędzie ułatwiające zarządzanie rezerwacjami zasobów przedsiębiorstwa;


Opiekun kontrahenta, czyli przypisanie operatora do konkretnych kontrahentów i analiza efektów sprzedaży;


Wizytówki, czyli dane potencjalnych klientów;


Poczta CRM, która umożliwia wysyłanie oraz odbieranie wiadomości email bezpośrednio w systemie enova365.


Składowe programu (moduły, listy, formularze)

enova365 posiada trzy poziomy „zagłębienia”. Po otwarciu programu i wejściu do jednej z baz danych pojawia się pierwszy poziom, czyli wybór odpowiedniego modułu (poniższy rysunek przedstawia wszystkie dostępne moduły).Moduły programu

Po wybraniu jednego z modułów (np. CRM), prezentowane są dostępne listy. Zdarza się, że składowe modułu zawierają więcej niż jedną listę (np. Zasoby, Poczta).Dostępne listy w module CRM

Po kliknięciu w ikonę Kontrahenci, pojawi się lista, na której wykonywane będę wszystkie operacje związane z tą częścią systemu.Lista Kontrahentów

Strona składa się z paska narzędzi, w którym można znaleźć (większość z opisanych opcji jest taka sama dla całego systemu):

Plik - zawierający między innymi opcje:dodawania, otwierania oraz usuwania rekordów;otwierania nowego okna, zakładki;drukowania raportów;importu/eksportu zapisów;zamykania programu;


Edycja - zawierający między innymi opcje:eksportowania danych do arkusza Excel;kopiowania, wklejania rekordów;wyszukiwania, zamieniania i filtrowania tekstu;


Widok - służy do organizowania wyglądu listy/formularza, za pomocą opcji:asystent - pozwala na dodanie notatek dla poszczególnego rekordu i listy, dodanie załączników, wyświetlania przypomnień oraz dodawanie obiektów do teczki. Więcej na ten temat zostanie powiedziane w dalszej części instrukcji;foldery - pozwalają na poruszanie się po programie za pomocą drzewka;organizator widoku - pozwala na dostosowanie sposobu prezentowania wyświetlanych danych na liście (dodawanie kolumn, filtrowanie danych, etc.);ustawienie obecnego widoku jako startowy - po wybraniu tej opcji program będzie otwierał się zawsze w takim układzie zakładek oraz miejscu, w jakim operator wybrał opcję;


Czynności - zawiera opcje przystosowane indywidualnie do każdej listy w programie. Zawiera większość czynności jakie można wykonać na rekordach danej listy. Np. dodanie aktywności, dodanie/zatwierdzenie dokumentu. Każda część instrukcji będzie posiadała oddzielny opis tej funkcjonalności.


Narzędzia - zawiera opcje związane z zarządzaniem programem. Z tego miejsca można przejść do ustawień programu, czy też przelogować się na innego operatora.


Pomoc - zawiera informacje na temat aktualnej wersji programu oraz krótkie instrukcje modułów. W tym miejscu można również wczytać licencję do programu.