Nowa wersja enova365 2104.1.3

W wersji udostępniono kolejną transzę zmian w przepisach, obowiązujących w 2021 roku.Kadry Płace:

  • Zaktualizowano deklaracje zgłoszeniowe ZUS ZUA oraz ZUS ZZA do nowych wzorów obowiązujących od 16 maja 2021 roku. Na deklaracjach ZUS ZUA oraz ZUS ZZA będzie wykazywany kod wykonywanego zawodu pobierany z kartoteki pracownika z zakładki Etat/Ogólne, a w przypadku zleceniobiorców z formularza Umowy z zakładki Ogólne z pola "Kod wykonywanego zawodu".


  • Na formularzu umowy cywilnoprawnej na zakładce Ogólne dodano pole "Kod wykonywanego zawodu", które może być aktualizowane. Kody zawodów uzupełnione w polu "Kod wykonywanego zawodu" będą wykazywane na deklaracjach zgłoszeniowych ZUS ZUA oraz ZUS ZZA.


  • Z poziomu listy Kadry i płace/Kadry/Pracownicy w menu Czynności dodano możliwość zaczytania kodów wykonywanych zawodów GUS. W celu zaczytania kodów wykonywania zawodów należy wybrać Czynności/Import kodów zawodów GUS. Kody zostaną zapisane w Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Kadry/Kody wykonywanych zawodów (GUS) oraz w logach pojawią się informacje o zaczytanych kodach, bądź pominiętych ze względu na istniejące już w bazie.

Księgowość:

  • Zaktualizowano eDeklarację CIT-8(30) do wersji schematu 2-0E.

  • Zaktualizowano formularz, wydruk i schemat eDeklaracji dla deklaracji CIT-ST do wersji 8. Zmiany zostały zrealizowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 10 marca 2021 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie rozliczeń dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. 2021 poz. 454).


Handel:

  • Umożliwiono generowanie pliku XML CUK-1 zgodnego z nową schemą CUK-1(2) obowiązującą dla transakcji wykonanych od 01 maja 2021 roku. Obecnie dostępne są dwie definicje, jedna dla transakcji do 30 kwietnia 2021 roku, druga dla transakcji od 01 maja 2021 roku.

  • Dodano nowy wydruk Sprawozdanie OC, dostępny z listy faktur. Odpowiada on nowemu schematowi deklaracji CUK-1(2). Obecnie dostępne są dwie wersje wydruku, jedna dla transakcji do 30 kwietnia 2021 roku, druga dla transakcji od 01 maja 2021 roku.