Moduły podstawowe: Szkolenia

Usprawnij i zautomatyzuj proces obsługi i planowania szkoleń i wszystkie informacje przechowuj w jednym miejscu


Moduł enova365 Szkolenia jest dedykowany dla ośrodków szkoleniowych działających zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

Zapewnia kompleksową obsługę szkoleń, automatyzację procesu planowania i ewidencji szkoleń. Jest narzędziem umożliwiającym pełną kontrolę przebiegu szkoleń, ewentualnych kolizji dostępności sal oraz prowadzących oraz wpływu należności z tytułu faktur za usługi szkoleniowe.Funkcjonalność modułu enova365 Szkolenia:


Ewidencja oraz planowanie szkoleń:

obsługa kartoteki szkoleń,obsługa kartoteki wykładowców: – tworzenie umów dla wykładowców (zlecenie, o dzieło), – prowadzenie ewidencji płac dla poszczególnych wykładowców,obsługa kalendarza wykorzystania sal wykładowych (planowanie).


Ewidencja (rejestracja) uczestników szkoleń:

edytowanie list uczestników (dowolne, z możliwością zmiany przypisania w trakcie szkolenia),e-mail grupowy do uczestników grupy szkoleniowej.


Planowanie i obsługa grup szkoleniowych:

tworzenie grupy poprzez przypisanie określonych osób do grup szkoleniowych na podstawie zebranych zgłoszeń,możliwość przypisywania sal do poszczególnych zajęć grupy szkoleniowej wraz z kontrolą kolizji dostępności sal i z uwzględnieniem podziału na podgrupy dla niektórych przedmiotów,możliwość przypisywania wykładowców do zajęć wraz z kontrolą kolizji dostępności oraz z uwzględnieniem podziału na podgrupy dla niektórych przedmiotów.


Rozliczanie grup szkoleniowych:

fakturowanie wraz z korektami (w tym faktury zaliczkowe, proforma, z odroczonym terminem płatności, gotówkowe, uwzględniające różne sposoby płatności, w tym ratalne),końcowe rozliczenie zakończonych grup szkoleniowych – wystawienie faktur końcowych, wydruk rozliczenia kosztów i przychodów,kontrola wpłat za szkolenie w układzie płatnik/uczestnik (konieczne powiązanie słuchacza z płatnikiem),windykacja należności z tytułu szkoleń.


Sprawozdawczość wewnętrzna i zewnętrzna:

lista obecności uczestników na zajęciach,zaświadczenia o ukończeniu szkoleń (edytowalne),protokoły z przeprowadzonych egzaminów,wydruk zajętości sal za wybrany okres,wydruk obciążeń wykładowców za wybrany okres,możliwość eksportu danych do narzędzi zewnętrznych (np. Word, Excel),obsługa szkoleń dofinansowanych przez UE.