Moduły podstawowe: Preliminarz Ewidencja Środków Pieniężnych

Korzystaj z prognoz płatności w oparciu o terminy płatności oraz kontroluj plany przepływów finansowych


enova365 Preliminarz EŚP umożliwia przeprowadzenie analizy rozrachunków pod kątem kontroli płynności finansowej. Mechanizm Preliminarza EŚP pozwala precyzyjnie zaplanować i śledzić zaplanowane wielkości preliminarza, porównywać z rzeczywistymi wpływami/wydatkami oraz dokonywać ich podziału na odpowiednie rodzaje przychodów i kosztów.

Dzięki modułowi enova365 Preliminarz EŚP zredukujesz ryzyko utraty płynności finansowej i zyskasz szczegółową analizę rozrachunków kontrahentów i zmniejszysz pracochłonność procesu planowania płynności finansowej.Funkcjonalność modułu enova365 Preliminarz EŚP:

  • enova365 Preliminarz EŚP jest rozszerzeniem modułu enova365 Ewidencja Środków Pieniężnych.

  • Narzędzie pozwala oszacować, jakie będzie saldo środków pieniężnych na dowolny dzień w przyszłości na podstawie gotówki zgromadzonej w kasach i na rachunkach bankowych oraz na podstawie terminów płatności należności i zobowiązań.

  • Analiza rozrachunków może być prowadzona w oparciu o terminy płatności wynikające z dokumentów lub w oparciu o terminy płatności uwzględniające dodatkowe opóźnienia.

  • Na podstawie tak przygotowanej prognozy użytkownik może podjąć odpowiednie działania zapobiegające ewentualnej utracie płynności finansowej.


Ostatnie posty

Zobacz wszystkie