Moduł produkcja w enova365

Zobacz jak działa moduł Produkcja w enova365.


Menu modułu składa się z 3 opcji:


Operacje wzorcowe – lista wzorcowych operacji, z których można budować technologię

Technologie – lista wzorcowych technologii, które mogą być użyte w zleceniach produkcyjnych

Zlecenia – lista zleceń produkcyjnych


Operacje wzorcowe

Moduł Produkcja umożliwia definiowanie wzorcowych operacji jako składników technologii. Do operacji można przypisać listę surowców, które zostaną zużyte w wyniku jej wykonania, listę produktów, które powstaną, listę kosztów dodatkowych (podstawowym kosztem jest koszt surowców) oraz listę czasów wykonania. Surowcem może być towar lub produkt, kosztem – usługa.


Często dla surowców o niewielkiej wartości nie jest prowadzona ewidencja magazynowa. Zakładane są dla nich karty typu usługa, a ich zużycie traktowane jest jako koszt. Takie surowce mogą się znaleźć na liście kosztów technologii. Surowce, produkty i koszty określane są mianem pozycji technologii.


Lista operacji wzorcowych enova365
Surowce, produkty, koszty

Surowce, produkty i koszty prezentowane są na osobnych listach umieszczonych na zakładce Ogólne. Przy użyciu opcji Surowce-Produkty-Półprodukty-Koszty można przełączać widok na odpowiednią listę. Wartość surowców i produktów prezentowana jest w ostatnich cenach zakupu. Wartość kosztu jest dostępna do edycji. Ilość surowca i wartość kosztu można zdefiniować jako:

Jednostkową, czyli zależną od ilości produktu. Po zmianie ilości produktu w zleceniu produkcyjnym ilość surowca (wartość kosztu) w technologii dla tego zlecenia zostanie przeliczona proporcjonalnie.

Stałą, czyli niezależną od ilości produktu. Zmiana ilości produktu w zleceniu nie wpłynie na ilość surowca (wartość kosztu).

Wyliczaną – ilość surowca (wartość kosztu) zostanie wyliczona według zdefiniowanego algorytmu. Przy tym ustawieniu niezbędne jest przypisanie do danej pozycji technologii (surowca albo kosztu) odpowiedniej cechy zawierającej algorytm wyliczający. Można to zrobić w oknie pozycji technologii, otwieranej dla surowca, kosztu i produktu:Aby wykorzystać funkcjonalność wyliczania ilości surowca lub wartości kosztu przy pomocy cechy, należy zdefiniować cechę algorytmiczną. Cecha musi być odpowiedniego typu, czyli Ilość dla surowca, Kwota z walutą dla kosztu.

Przykładowa cecha może wyliczać koszt dodatkowy w zależności od dnia tygodnia, w którym przypada realizacja zlecenia, według reguły: poniedziałek - piątek: 0 zł, sobota: 500 zł, niedziela: 1000 zł.Magazyn

Do surowca i produktu można opcjonalnie przypisać magazyn. Będzie on uwzględniony podczas tworzenie dokumentów rozchodu surowców i przyjęcia produktów ze zlecenia produkcyjnego.


Warianty operacji i technologii

Operacja oraz pozycja technologii (surowiec, produkt, koszt) wyposażone są w parametr Aktywna. Aktywność może być ustalana przez operatora w drodze edycji, może też być ustalana za pomocą wskazanej cechy algorytmicznej. Umożliwia to tworzenie operacji i technologii wariantowych, w których określone elementy są aktywne warunkowo. Tylko elementy aktywne są uwzględniane w kalkulacji kosztu wytworzenia oraz podczas generowania dokumentów magazynowych ze zlecenia produkcyjnego.


Czasy operacji

Do operacji można przypisać listę czasów potrzebnych do jej wykonania. Można je wykorzystać w kalkulacji kosztu wytworzenia. Wykorzystanie czasów w kalkulacji opiera się o ich powiązanie z kosztami jednostkowymi (np. koszt 1 godziny) lub stałymi. Każdy czas może być określony jako:

jednostkowy (przeliczany proporcjonalnie do ilości produktów w zleceniu)stały (niezależny od ilości produktu)wyliczany (za pomocą cechy zdefiniowanej dla operacji)

Do każdego czasu można przypisać koszt jednostkowy, przypadający na jednostkę czasu. Każdy czas ma jeden z następujących typów:

przygotowawczy

wykonaniazakończeniowy

międzyoperacyjny


Czasy operacji


W konfiguracji jest dostępna lista zdefiniowanych przez użytkownika czasów wzorcowych z oznaczeniem, czy dany czas ma być automatycznie dodawany podczas tworzenia nowej operacji wzorcowej.


Technologia

Technologia jest zestawieniem wykonywanych operacji. Jest budowana z operacji wzorcowych. Dodanie operacji w technologii ze wskazaniem wzorcowej powoduje utworzenie kopii operacji wzorcowej i przypisanie tej kopii do technologii. Pozwala to na swobodną edycję operacji w technologii bez dokonywania zmian w operacji wzorcowej.

Okno technologii


Operacje, surowce, produkty, koszty

Na zakładce Technologia prezentowane są dwie listy. Górna zawiera operacje, dolna – listę surowców/produktów/kosztów związanych z operacją wskazaną na górnej liście. Dolną listę można przełączać na widok surowców, produktów, kosztów jak w oknie operacji. Dla każdej operacji można określić operację, która ją poprzedza. W ten sposób można definiować sekwencję wykonania operacji, niektóre następują po sobie, inne mogą być wykonywane równolegle. Ma to zastosowanie w obliczeniu czasu wykonania technologii, opisanym w osobnym punkcie.


W oknie obok zakładki Technologia dostępne są też zakładki Surowce, Produkty, Koszty, na których prezentowane są pełne listy odpowiednich pozycji technologii przypisanych do wszystkich operacji oraz do samej technologii. Surowiec, produkt lub koszt może być przypisany wprost do technologii, nie musi być związany z konkretną operacją.


Wszystkie opisane listy są wyposażone w filtr Aktywność, umożliwiający wyświetlenie aktywnych, nieaktywnych albo wszystkich elementów. Jak już wspomniano, elementy nieaktywne nie są uwzględniane w kalkulacji kosztu wytworzenia.


Zakładka Surowce może prezentować dane w dwóch trybach, jako:


Surowce podstawowe (przypisane wprost do technologii)Surowce z technologii powiązanych. Lista ta, prezentowana jest w formie drzewa, gdzie węzłem drzewa jest surowiec. Jeżeli surowiec ma swoją technologię (podrzędną), w liściach takiego węzła są wyświetlane wszystkie aktywne surowce z technologii podrzędnej, czyli takiej, w której surowiec z technologii głównej jest produktem.Okno technologii – zakładka „Surowce"


Technologia podlega zatwierdzaniu, może więc mieć stan „W buforze” albo „Zatwierdzona”. Edycja jest możliwa tylko wtedy, gdy technologia jest „W buforze”. Zatwierdzanie technologii odbywa się nieco inaczej niż zatwierdzanie dokumentu handlowego. Aby to zrobić, należy zmienić ustawienie parametru Stan z „W buforze” na „Zatwierdzona”, a następnie zapisać technologię. Zatwierdzona technologia może zostać zablokowana poprzez zaznaczenie parametru Blokada. Zablokowane technologie nie będą mogły być użyte w zleceniach produkcyjnych.


Czynności

Dla technologii dostępne są następujące czynności, które można wykonać z poziomu okna albo listy.

Wybranie opcji Czynności | Kalkulacja kosztu powoduje wyliczenie jednostkowego kosztu wytworzenia produktów na podstawie ostatnich cen zakupu surowców, wartości kosztów dodatkowych zapisanych w technologii oraz kosztów jednostkowych przypisanych do czasów wykonania operacji.

Wynik prezentowany jest w oknie:


Na liście prezentowane są produkty z jednostkowym kosztem wytworzenia (przypadającym na jednostkę produktu). W dolnej części okna wyświetlana jest łączna wartość surowców oraz łączna wartość pozostałych kosztów.


Kalkulację można też wykonać z poziomu zlecenia. Dostępne będą wtedy dwie opcje dotyczące sposobu wyliczania kosztu surowców:

  • Wg ostatniej ceny zakupu

  • Wg wartości rozchodu – w tym wariancie wartość surowców będzie wyliczona na podstawie wartości dokumentów rozchodu surowców wygenerowanych ze zlecenia. Będą przy tym uwzględniane korekty tych dokumentów, o ile zostały wystawione.


Kalkulacja wykonana z poziomu zlecenia może być w nim zapisana. Dostęp do jej wyników zapewnia worker KosztWytworzenia, działający dla produktu (pozycji technologii).Opcje kalkulacji kosztu wykonywanej dla zlecenia