Elektroniczne sprawozdania finansowe w enova365Program enova365 umożliwia przygotowanie e-sprawozdań finansowych, zgodnych zakresami określonymi w załącznikach do ustawy o rachunkowości, tj.:


Załącznikiem 1- Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy, dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji.Załącznikiem 4 - Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy, dla jednostek mikro.Załącznikiem 5 - Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy, dla jednostek małych korzystających z uproszczeń odnoszących się do sprawozdania finansowego.Załącznikiem 6 - Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy, dla jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyjątkiem spółek kapitałowych, oraz jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 tej ustawy.


Proces przygotowania sprawozdania finansowego w enova365 obejmuje:


wygenerowanie wyników zestawień księgowych (Bilans, Rachunek zysków i strat, Rachunek przepływów pieniężnych, Zestawienie zmian w kapitale własnym) - opis: Zestawienia księgowe;uzupełnienie formularza sprawozdania finansowego - dane w obrębie kolejnych części sprawozdania wprowadzane są w formie opisowej lub w postaci załączników; na tym etapie do sprawozdania dodawane są przygotowane wcześniej wyniki zestawień księgowych;wygenerowanie XML e-Sprawozdania Finansowego (w przypadku podatników PIT) oraz wygenerowanie podpisanego XML e-Sprawozdania Finansowego (w przypadku podmiotów wpisanych do KRS).

Przesłanie e-Sprawozdania Finansowego realizowane jest za pomocą narzędzia właściwego dla danego typu jednostki.


Proces przygotowania sprawozdania finansowego

Narzędzia do przekazywania sprawozdań finansowych:

podmioty wpisane do KRS - korzystają z dedykowanego portalu udostępnionego w tym celu przez Ministra Sprawiedliwości. Portal umożliwiający przekazywanie plików elektronicznych sprawozdań finansowych do Krajowego Rejestru Sądowego dostępny jest pod adresem https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/rd/.

podatnicy PIT, którzy prowadzą księgi rachunkowe i mają obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych korzystają z aplikacji Ministerstwa Finansów dostępnej pod adresem https://www.podatki.gov.pl/e-sprawozdania-finansowe/. Aplikacja umożliwia generowanie plików e-sprawozdań, podpisywanie i wysyłkę do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).