Analizy BI - Wskaźniki finansowe

Dostępna od wersji enova365 2010.0.0. Prezentuje dane z obszaru finansów, ze szczególnym uwzględnieniem centrów kosztów oraz kosztów rodzajowych.


Modele danych oraz utworzone na ich podstawie wizualizacje w formie wskaźników, wykresów i tabel prezentują analizy danych z obszaru finansów, ze szczególnym uwzględnieniem centrów kosztów oraz kosztów rodzajowych, które zostały zgrupowane w dwóch tematycznych Panelach BI.


„Panel BI – Koszty rodzajowe w centrach kosztów” prezentuje w różnych ujęciach wartości kosztów rodzajowych, czyli kosztów pochodzących z kont głównych zespołu „4”. Dzięki dostępnej od wersji 2010 funkcjonalności filtrowania po parametrach, możliwa jest analiza kosztów całej firmy lub wskazanego na parametrze centrum kosztów, pod którym rozumiane jest konkretne konto księgowe zespołu „5”. To właśnie na tych kontach księgowane są koszty wszystkich MPK’ów (Miejsc Powstawania Kosztów) wydzielonych w ramach struktury. Panel zawiera zbiór poniżej wymienionych analiz:

 • Wartość planowanych kosztów bieżący rok/centra kosztów – suma wszystkich planowanych kosztów pochodzących z kont pozabilansowych oznaczonych jako „Plan”. Po wybraniu parametru jakim jest konto księgowe zespołu „5” (centrum kosztów) wskaźnik zwraca wartość planu kosztów dla konkretnego centrum kosztów.

 • Udział % kosztów w planach bieżący rok/centra kosztów – udział % kosztów rzeczywiście poniesionych w bieżącym roku w stosunku do zakładanego planu kosztów na rok bieżący, dla wskazanego w parametrze centrum kosztów.

 • Wartość kosztów bieżący rok/centra kosztów – wartość rzeczywistych kosztów poniesionych w bieżącym roku przez wskazane w parametrze centrum kosztów.

 • Wartość kosztów zmiennych bieżący rok/centra kosztów – kwota kosztów zmiennych poniesionych w bieżącym roku przez wskazane w parametrze centrum kosztów. Rozróżnienie na koszty stałe i koszty zmienne pochodzi z opisu analitycznego kont zespołu „4” (kosztów rodzajowych).

 • Wartość kosztów stałych bieżący rok/centra kosztów - kwota kosztów stałych poniesionych w bieżącym roku przez wskazane w parametrze centrum kosztów. Rozróżnienie na koszty stałe i koszty zmienne pochodzi z opisu analitycznego kont zespołu „4” (kosztów rodzajowych).

 • Koszty rodzajowe bieżący rok/centra kosztów – wykres prezentuje wartość wszystkich kosztów rodzajowych wskazanego w parametrze centrum kosztów, w każdym z miesięcy bieżącego roku.

 • Koszty całkowite i zmienne bieżący rok/centra kosztów – wykres prezentuje w kolumnach wartość wszystkich kosztów rodzajowych wskazanego w parametrze centrum kosztów (pierwsza oś Y) w każdym z miesięcy bieżącego roku oraz wartość zmiennych kosztów rodzajowych (druga oś Y) w formie liniowej. Rozróżnienie na koszty stałe i koszty zmienne pochodzi z opisu analitycznego kont zespołu „4” (kosztów rodzajowych).

 • Udział kosztów rodzajowych bieżący rok/centra kosztów – wykres prezentuje % udział danego rodzaju kosztu w sumie wszystkich kosztów rodzajowych poniesionych w bieżącym roku przez wskazane w parametrze centrum kosztów.

 • Udział kosztów zmiennych i stałych bieżący rok/centra kosztów – wykres prezentuje % udział kosztów stałych i zmiennych w całości kosztów wskazanego w parametrze centrum kosztów w bieżącym roku. Rozróżnienie na koszty stałe i koszty zmienne pochodzi z opisu analitycznego kont zespołu „4” (kosztów rodzajowych).

 • Koszty rodzajowe grupowane bieżący rok/centra kosztów – wykres prezentuje w osobnych kolumnach wartość każdego kosztu rodzajowego poniesionego przez wskazane w parametrze centrum kosztów, w rozbiciu na miesiące bieżącego roku.

 • Koszty rodzajowe w miesiącach bieżący rok/centra kosztów – raport w formie tabeli prezentuje w rozbiciu miesięcznym wartość każdego kosztu rodzajowego poniesionego przez wskazane w parametrze centrum kosztów. Dodatkowe dwie ostatnie kolumny prezentują wartość kosztów narastająco w bieżącym roku oraz zakładany plan na każdy rodzaj kosztu.

 • Koszty rodzajowe wg kont analitycznych bieżący rok/centra kosztów - raport w formie tabeli prezentuje w rozbiciu miesięcznym wartość każdego kosztu rodzajowego poniesionego przez wskazane w parametrze centrum kosztów. Dodatkowo ostatnia kolumna prezentuje wartość kosztów narastająco w bieżącym