Analizy BI - Wskaźniki finansowe

Dostępna od wersji enova365 2010.0.0. Prezentuje dane z obszaru finansów, ze szczególnym uwzględnieniem centrów kosztów oraz kosztów rodzajowych.


Modele danych oraz utworzone na ich podstawie wizualizacje w formie wskaźników, wykresów i tabel prezentują analizy danych z obszaru finansów, ze szczególnym uwzględnieniem centrów kosztów oraz kosztów rodzajowych, które zostały zgrupowane w dwóch tematycznych Panelach BI.


„Panel BI – Koszty rodzajowe w centrach kosztów” prezentuje w różnych ujęciach wartości kosztów rodzajowych, czyli kosztów pochodzących z kont głównych zespołu „4”. Dzięki dostępnej od wersji 2010 funkcjonalności filtrowania po parametrach, możliwa jest analiza kosztów całej firmy lub wskazanego na parametrze centrum kosztów, pod którym rozumiane jest konkretne konto księgowe zespołu „5”. To właśnie na tych kontach księgowane są koszty wszystkich MPK’ów (Miejsc Powstawania Kosztów) wydzielonych w ramach struktury. Panel zawiera zbiór poniżej wymienionych analiz:

 • Wartość planowanych kosztów bieżący rok/centra kosztów – suma wszystkich planowanych kosztów pochodzących z kont pozabilansowych oznaczonych jako „Plan”. Po wybraniu parametru jakim jest konto księgowe zespołu „5” (centrum kosztów) wskaźnik zwraca wartość planu kosztów dla konkretnego centrum kosztów.

 • Udział % kosztów w planach bieżący rok/centra kosztów – udział % kosztów rzeczywiście poniesionych w bieżącym roku w stosunku do zakładanego planu kosztów na rok bieżący, dla wskazanego w parametrze centrum kosztów.

 • Wartość kosztów bieżący rok/centra kosztów – wartość rzeczywistych kosztów poniesionych w bieżącym roku przez wskazane w parametrze centrum kosztów.

 • Wartość kosztów zmiennych bieżący rok/centra kosztów – kwota kosztów zmiennych poniesionych w bieżącym roku przez wskazane w parametrze centrum kosztów. Rozróżnienie na koszty stałe i koszty zmienne pochodzi z opisu analitycznego kont zespołu „4” (kosztów rodzajowych).

 • Wartość kosztów stałych bieżący rok/centra kosztów - kwota kosztów stałych poniesionych w bieżącym roku przez wskazane w parametrze centrum kosztów. Rozróżnienie na koszty stałe i koszty zmienne pochodzi z opisu analitycznego kont zespołu „4” (kosztów rodzajowych).

 • Koszty rodzajowe bieżący rok/centra kosztów – wykres prezentuje wartość wszystkich kosztów rodzajowych wskazanego w parametrze centrum kosztów, w każdym z miesięcy bieżącego roku.

 • Koszty całkowite i zmienne bieżący rok/centra kosztów – wykres prezentuje w kolumnach wartość wszystkich kosztów rodzajowych wskazanego w parametrze centrum kosztów (pierwsza oś Y) w każdym z miesięcy bieżącego roku oraz wartość zmiennych kosztów rodzajowych (druga oś Y) w formie liniowej. Rozróżnienie na koszty stałe i koszty zmienne pochodzi z opisu analitycznego kont zespołu „4” (kosztów rodzajowych).

 • Udział kosztów rodzajowych bieżący rok/centra kosztów – wykres prezentuje % udział danego rodzaju kosztu w sumie wszystkich kosztów rodzajowych poniesionych w bieżącym roku przez wskazane w parametrze centrum kosztów.

 • Udział kosztów zmiennych i stałych bieżący rok/centra kosztów – wykres prezentuje % udział kosztów stałych i zmiennych w całości kosztów wskazanego w parametrze centrum kosztów w bieżącym roku. Rozróżnienie na koszty stałe i koszty zmienne pochodzi z opisu analitycznego kont zespołu „4” (kosztów rodzajowych).

 • Koszty rodzajowe grupowane bieżący rok/centra kosztów – wykres prezentuje w osobnych kolumnach wartość każdego kosztu rodzajowego poniesionego przez wskazane w parametrze centrum kosztów, w rozbiciu na miesiące bieżącego roku.

 • Koszty rodzajowe w miesiącach bieżący rok/centra kosztów – raport w formie tabeli prezentuje w rozbiciu miesięcznym wartość każdego kosztu rodzajowego poniesionego przez wskazane w parametrze centrum kosztów. Dodatkowe dwie ostatnie kolumny prezentują wartość kosztów narastająco w bieżącym roku oraz zakładany plan na każdy rodzaj kosztu.

 • Koszty rodzajowe wg kont analitycznych bieżący rok/centra kosztów - raport w formie tabeli prezentuje w rozbiciu miesięcznym wartość każdego kosztu rodzajowego poniesionego przez wskazane w parametrze centrum kosztów. Dodatkowo ostatnia kolumna prezentuje wartość kosztów narastająco w bieżącym

„Panel BI – Centra kosztów” prezentuje w różnych ujęciach wartości kosztów wygenerowanych przez poszczególne działy firmy, centa kosztów inaczej nazywane MPK (Miejsca Powstawania Kosztów), pobierane z kont głównych zespołu „5”. Część analiz występuje w ujęciu miesięcznym, umożliwiając tym samym szczegółową analizę kształtowania się trendów kosztów w centrach kosztów. Na tym panelu również występuje funkcjonalność filtrowania po parametrach. W tym przypadku parametrem jest przedział czasu, dlatego po uruchomieniu panelu, wizualizacje nie przedstawiają żadnych danych. Wczytają się dopiero w momencie wskazania parametru z odpowiednim przedziałem czasu. Panel zawiera zbiór poniżej wymienionych analiz:

 • Koszty całkowite w centrach kosztów/zestaw podstawowy – wskaźnik prezentuje sumę wartości kosztów wszystkich centrów kosztów dla wybranego w parametrze przedziału czasu.

 • Koszty całej firmy na jednego pracownika/zestaw podstawowy - wskaźnik prezentuje sumę wartości kosztów wszystkich centrów kosztów dla wybranego w parametrze przedziału czasu w przeliczeniu na jednego pracownika (suma wartości wszystkich kosztów podzielona przez średnią ilość pracowników zarejestrowanych w bazie w wybranym przedziale czasu, bez względu na rodzaj umowy i wymiar etatu).

 • Przychody całej firmy/zestaw podstawowy - wskaźnik prezentuje sumę wartości przychodów wszystkich centrów przychodów dla wybranego w parametrze przedziału czasu.

 • Przychody całej firmy na jednego pracownika/zestaw podstawowy - wskaźnik prezentuje sumę wartości przychodów wszystkich centrów przychodów dla wybranego w parametrze przedziału czasu w przeliczeniu na jednego pracownika (suma wartości wszystkich kosztów podzielona przez średnią ilość pracowników zarejestrowanych w bazie w wybranym przedziale czasu, bez względu na rodzaj umowy i wymiar etatu).

 • Koszty stałe w centrach kosztów/zestaw podstawowy - wskaźnik prezentuje sumę wartości kosztów stałych wszystkich centrów kosztów dla wybranego w parametrze przedziału czasu. Rozróżnienie na koszty stałe i koszty zmienne pochodzi z opisu analitycznego kont zespołu „4” (kosztów rodzajowych).

 • Koszty zmienne w centrach kosztów/zestaw podstawowy - wskaźnik prezentuje sumę wartości kosztów zmiennych wszystkich centrów kosztów dla wybranego w parametrze przedziału czasu. Rozróżnienie na koszty stałe i koszty zmienne pochodzi z opisu analitycznego kont zespołu „4” (kosztów rodzajowych).

 • Koszty w podziale na centra kosztów/zestaw podstawowy – raport w formie tabeli prezentuje sumę kosztów rodzajowych dla każdego centrum kosztów w rozbiciu miesięcznym dla wybranego w parametrze przedziału czasu. Dodatkowe dwie ostatnie kolumny prezentują wartość kosztów narastająco oraz zakładany plan na każde centrum kosztów.

 • Udział centrów kosztów w kosztach całkowitych po miesiącach/zestaw podstawowy – wykres prezentuje wartość kosztów każdego centrum kosztów w rozbiciu dla wybranego w parametrze przedziału czasu.

 • Udział centrów kosztów w kosztach całkowitych/zestaw podstawowy – wykres prezentuje % udział kosztów każdego centrum kosztów w kosztach całej firmy dla wybranego w parametrze przedziału czasu.

 • Udział kosztów zmiennych i stałych/zestaw podstawowy - wykres prezentuje % udział kosztów stałych i zmiennych w kosztach całej firmy dla wybranego w parametrze przedziału czasu.