Analizy BI - obszar HR

Dostępna od wersji enova365 2006.0.0. Zawiera powszechnie znane mierniki w obszarze HR w odniesieniu do nowych specjalistycznych mierników, związanych z monitorowaniem wpływu COVID-19 na takie aspekty, jak: redukcje etatów, redukcje kosztów wynagrodzeń, wynagrodzenia postojowe, nieobecności związane z opieką, przymusowa kwarantanna.


Wszystkie te elementy zostały również pogrupowane w bloki tematyczne, czego efektem są 4 dodatkowe Panele BI - HR :

 • Panel absencji

 • Panel efektywności pracy

 • Panel rotacji

 • Panel skutków pandemii.


Panel HR - Absencja

 • Wykres „Absencje ogólne ostatnie 12 miesięcy” – prezentuje wskaźnik absencji w każdym miesiącu, wyliczany wg. [suma dni roboczych absencji / (liczba dni roboczych * liczba pracowników)]

 • Wykres „Odsetek pracowników korzystających ze zwolnień lekarskich ostatnie 12 miesięcy” – prezentuje liczbę pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich wraz z informacją jaki odsetek stanowią Ci pracownicy na tle wszystkich pracowników w firmie

 • Wykres „Absencje urlopowe ostatnie 12 miesięcy” – prezentuje wskaźnik absencji urlopowej w każdym miesiącu, wyliczany wg. [suma dni roboczych absencji urlopowej / (liczba dni roboczych * liczba pracowników)]

 • Wykres „Absencje chorobowe ostatnie 12 miesięcy” – prezentuje wskaźnik absencji chorobowej wyliczany wg. [suma dni roboczych absencji chorobowej / (liczba dni roboczych * liczba pracowników)] w porównaniu do wskaźnika absencji chorobowej nie uwzględniającej zwolnień długookresowych wyliczany wg. [suma dni roboczych absencji chorobowej krótkoterminowej / (liczba dni roboczych * liczba pracowników)]
Panel HR - Efektywność pracy

 • Wskaźniki „Całkowity udział wynagrodzenia zasadniczego w wynagrodzeniach” [Bieżący rok + Poprzedni rok] – prezentują udział wynagrodzenia zasadniczego wszystkich pracowników w całkowitym koszcie wynagrodzeń w firmie. Przez całkowity koszt wynagrodzeń rozumiana jest wartość brutto wszystkich elementów wynagrodzeń wraz z narzutami.

 • Wskaźniki „Całkowity udział premii w wynagrodzeniach” [Bieżący rok + Poprzedni rok] – prezentują udział premii wszystkich pracowników w całkowitym koszcie wynagrodzeń w firmie. Przez całkowity koszt wynagrodzeń rozumiana jest wartość brutto wszystkich elementów wynagrodzeń wraz z narzutami.

 • Wykres „Koszty pracodawcy ostatnie 12 miesięcy” – prezentuje miesięczne całkowite koszty pracodawcy wraz z narzutami, ponoszone w związku z zatrudnieniem pracowników. W koszcie tym nie są uwzględniane elementy nieopodatkowane oraz potrącenia – składka PZU, komornik, spłata pożyczki.

 • Wykres „Mediana wypłat brutto pracowników” – prezentuje medianę z wynagrodzeń wszystkich pracowników w każdym miesiącu.

Panel HR - Rotacja