Analizy BI - obszar HR

Dostępna od wersji enova365 2006.0.0. Zawiera powszechnie znane mierniki w obszarze HR w odniesieniu do nowych specjalistycznych mierników, związanych z monitorowaniem wpływu COVID-19 na takie aspekty, jak: redukcje etatów, redukcje kosztów wynagrodzeń, wynagrodzenia postojowe, nieobecności związane z opieką, przymusowa kwarantanna.


Wszystkie te elementy zostały również pogrupowane w bloki tematyczne, czego efektem są 4 dodatkowe Panele BI - HR :

 • Panel absencji

 • Panel efektywności pracy

 • Panel rotacji

 • Panel skutków pandemii.


Panel HR - Absencja

 • Wykres „Absencje ogólne ostatnie 12 miesięcy” – prezentuje wskaźnik absencji w każdym miesiącu, wyliczany wg. [suma dni roboczych absencji / (liczba dni roboczych * liczba pracowników)]

 • Wykres „Odsetek pracowników korzystających ze zwolnień lekarskich ostatnie 12 miesięcy” – prezentuje liczbę pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich wraz z informacją jaki odsetek stanowią Ci pracownicy na tle wszystkich pracowników w firmie

 • Wykres „Absencje urlopowe ostatnie 12 miesięcy” – prezentuje wskaźnik absencji urlopowej w każdym miesiącu, wyliczany wg. [suma dni roboczych absencji urlopowej / (liczba dni roboczych * liczba pracowników)]

 • Wykres „Absencje chorobowe ostatnie 12 miesięcy” – prezentuje wskaźnik absencji chorobowej wyliczany wg. [suma dni roboczych absencji chorobowej / (liczba dni roboczych * liczba pracowników)] w porównaniu do wskaźnika absencji chorobowej nie uwzględniającej zwolnień długookresowych wyliczany wg. [suma dni roboczych absencji chorobowej krótkoterminowej / (liczba dni roboczych * liczba pracowników)]
Panel HR - Efektywność pracy

 • Wskaźniki „Całkowity udział wynagrodzenia zasadniczego w wynagrodzeniach” [Bieżący rok + Poprzedni rok] – prezentują udział wynagrodzenia zasadniczego wszystkich pracowników w całkowitym koszcie wynagrodzeń w firmie. Przez całkowity koszt wynagrodzeń rozumiana jest wartość brutto wszystkich elementów wynagrodzeń wraz z narzutami.

 • Wskaźniki „Całkowity udział premii w wynagrodzeniach” [Bieżący rok + Poprzedni rok] – prezentują udział premii wszystkich pracowników w całkowitym koszcie wynagrodzeń w firmie. Przez całkowity koszt wynagrodzeń rozumiana jest wartość brutto wszystkich elementów wynagrodzeń wraz z narzutami.

 • Wykres „Koszty pracodawcy ostatnie 12 miesięcy” – prezentuje miesięczne całkowite koszty pracodawcy wraz z narzutami, ponoszone w związku z zatrudnieniem pracowników. W koszcie tym nie są uwzględniane elementy nieopodatkowane oraz potrącenia – składka PZU, komornik, spłata pożyczki.

 • Wykres „Mediana wypłat brutto pracowników” – prezentuje medianę z wynagrodzeń wszystkich pracowników w każdym miesiącu.

Panel HR - Rotacja

 • Wskaźnik „Wskaźnik rotacji” [Bieżący rok + Poprzedni rok] – prezentuje wartość wskaźnika liczoną wg. [(liczba zwolnionych pracowników + liczba pracowników bez przedłużenia umowy) / średnia liczba pracowników]

 • Wykres „Rotacja miesięczna ostatnie 12 miesięcy” – prezentuje wartość powyższego wskaźnika rotacji pracowników w ujęciu miesięcznym dla całej firmy

 • Wykres „Rotacja pracowników w wydziałach wg lat” – prezentuje wartość powyższego wskaźnika rotacji pracowników na przestrzeni kilku lat oraz z podziałem na wydziały

 • Wykres „Analiza rotacji pracowników ostatnie 12 miesięcy” – prezentuje zmienność w czasie liczby pracowników w każdym z ostatnich dwunastu miesięcy. Zmienność obrazują nakładające się na wykresie warstwy z ilością pracowników zatrudnionych, zwolnionych oraz bez przedłużenia umowy.

Panel HR - Skutki pandemii

 • Wykres „Odsetek pracowników poddanych przymusowej kwarantannie ostatnie 12 miesięcy” - prezentuje ilość pracowników poddanych przymusowej kwarantannie wraz z informacją jaki odsetek wszystkich pracowników stanowią osoby poddane przymusowej kwarantannie w poszczególnych miesiącach.

 • Wykres „Liczba dni kalendarzowych nieobecności i pracowników na kwarantannie ostatnie 12 miesięcy” - prezentuje sumę liczby dni nieobecności pracowników poddanych przymusowej kwarantannie wraz z informacją ilu pracowników przebywało na przymusowej kwarantannie w danym miesiącu.

 • Wykres „Odsetek pracowników ze zredukowanym wymiarem etatu ostatnie 12 miesięcy” – prezentuje ilość pracowników ze zmniejszonym wymiarem etatu wraz z informacją jaki odsetek wszystkich pracowników stanowią osoby ze zredukowanym wymiarem etatu.

 • Wykres „Średnia wielkość redukcji wymiaru etatu ostatnie 12 miesięcy” – prezentuje ilość pracowników ze zmniejszonym wymiarem etatu wraz z informacją o ile średnio zredukowane zostały wymiary etatów dla tych pracowników.

 • Wykres „Odsetek pracowników z wynagrodzeniem postojowym ostatnie 12 miesięcy” – prezentuje ilość pracowników pobierających wynagrodzenie postojowe w danym miesiącu wraz z informacją jaki odsetek wszystkich pracowników stanowią ci, którzy pobierają wynagrodzenie postojowe.

 • Wykres „Odsetek pracowników z obniżonym wynagrodzeniem ostatnie 12 miesięcy” – prezentuje ilość pracowników z obniżonym wynagrodzeniem wraz z informacją jaki odsetek wszystkich pracowników stanowią osoby z obniżonym wynagrodzeniem.

 • Wykres „Analiza absencji opieki ostatnie 12 miesięcy [HRM]” – prezentuje dla każdego miesiąca liczbę dni absencji z tytułu choroby, opieki oraz opieki koronowirus.

 • Tabela „Analiza absencji opieki ostatnie 12 miesięcy” – prezentuje dla każdego miesiąca liczbę dni absencji z tytułu absencji ogólnej, chorobowej, opieki oraz opieki koronowirus.